Zápis z veřejné schůze osadního výboru Žešov

Datum konání: 30.1.2018

Zahájení: 17:00 hodin

Ukončení: 18:50 hodin

Počet členů výboru přítomno: M. Vyplel, P. Kytlica, P. Zelená, M. Krásenská, F. Koutný, A. Letocha, P. Odehnal.

Nepřítomen: J. Kleiner, M. Kýr

Hosté: A. Koutný ml.

Přítomno celkem: 8

Program:

 1. Přivítání, seznámení s programem jednání schůze

 2. Činnost osadního výboru: I. Shrnutí připomínek/požadavků z minulé schůze (tj. 12.9.2017); II. Oprava komunikace v Žešově a zázemí hřiště; III. Hřbitov v Žešově;

 3. Požadované investice 2018 – shrnutí, případně doplnění

 4. Dizkuse

 5. Závěr

Průběh jednání k bodu programu:

 1. Jednání v 17:00 hodin zahájil předseda osadního výboru Žešov. Přivítal přítomné a zdůvodnil svolání schůze. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno k programu dle pozvání.

 1. I. Shrnutí připomínek/požadavků z minulé schůze ze dne 12.9.2017:

oprava otvoru v mříži u hřiště na kanalizační vpusti (u Zatloukalů) – splněno

oprava kanálu u hlavní cesty p.č. 423 do uličky p.č. 96/2- splněno

nesvítí světlo u odbočky do bývalého družstva – světla byly kontrolovány a opraveny, ale u odbočky do družstva světlo stále nesvítí – nesplněno

oprava rozhlasů v Žešově – splněno

oprava propadlého chodníku na p.č.417/5 u č.p. 122 (st.p.168) – splněno

II. Oprava komunikace v Žešově a zázemí hřiště:

Ke konci roku 2017 proběhla diskuze se zástupci města ohledně opravy komunikace v Žešově a zázemí hřiště. Osadnímu výboru byly finanční prostředky z roku 2017 (1.000.000,-Kč) přesunuty na rok 2018 k realizaci zázemí hřiště. Z technologického důvodu by při výstavbě zázemí byla nutná opěrná zeď podél celého hřiště či okolo zázemí, která ale finančně celou stavbu velice prodraží. Na základě toho se osadní výbor dohodl, že tuto akci momentálně pozastaví a tyto finanční prostředky přesune do jiné akce a to opravy komunikace, která je v havarijním stavu.

Dne 24.1.2018 byl z odboru rozvoje a investic zaslán požadavek o potvrzení stanoviska, zahájit opravu místní komunikace od komunikace II/433 (Výšovická) směrem do obce k hřišti dle projektové dokumentace (dále „PD“). Osadní výbor reagoval, že souhlasí a nemá námitku se zahájením stavby tímto směrem. Dále upozornil na to, že se v této oblasti nachází i místní pěstitelská pálenice, která má v období duben-červen (včetně) uzavřenou provozovnu. Tudíž navrhujeme realizovat (pokud to bude možné) tuto opravu v tomto období, aby nedošlo k narušení provozu a možných komplikací stavby. Dále byl z odboru rozvoje a investic zaslán požadavek o potvrzení stanoviska k navrženému parkovacímu stání dle našich připomínek k PD. Jelikož osadní výbor tyto parkovací místa navrhl doplnit do PD, tak souhlasí a nemá námitky.

Dále bychom požádali o vyvedení přípojek (kanalizace, voda, elektřina) z komunikace k možnému budoucímu napojení na zázemí hřiště, aby nedošlo k budoucímu zásahu do opravené komunikace.

V rámci realizace opravy komunikace bychom uvítali, aby vytěžený asfaltový recyklát byl znovu použit ve prospěch Žešova a to na příjezdovou cestu p.č. 457 (viz příloha foto aktuálního stavu).

V roce 2019 mohou práce dle odboru rozvoje a investic pokračovat dle PD.

III. Hřbitov v Žešově

V posledních měsících vzrostly požadavky občanů ohledně místního hřbitova. Občané mj. požadují skácení smrků v areálu hřbitova z důvodu bezpečnosti. Stalo se tak po živelné pohromě, kdy spadl strom a rozbil několik náhrobků. Dále požadují i opravu stříšky (tašek), popř. zdí. Osadní výbor tyto požadavky řešil s městem Prostějov, kdy nám bylo sděleno, že hřbitov patří římskokatolické církvi Žešov, tudíž investice nemohou ani nebudou realizovat. Na základě tohoto dostal člen osadního výboru (F. Koutný) úkol zajistit osobní schůzku s místním farářem, případně kontakt na nadřízenou osobu pana faráře, kdy dojde k jednání s osadním výborem a majitelem hřbitova.

Kácení stromů je schváleno odborem životního prostředí a odbor správy a údržby majetku města se společností FCC stanoví termín realizace.

Dále byl požadavek na funkčnost fotopasti a úklid kolem hřbitova. Tento požadavek byl již řešen s ředitelem městské policie, která dojedná úklid s FCC Prostějov. Záznamy z fotopasti vyhodnocuje a řeší městská policie.

 1. Požadované investice 2018 – návrhy:

Na schůzi osadního výboru dne 12.9.2017 byli odsouhlaseny požadavky na tyto investiční akce, které nyní upřesňujeme:

 • celková rekonstrukce hasičské zbrojnice (havarijní stav)

 • rekonstrukce hlavní a vedlejších cest průjezdem Žešova včetně chodníků – v roce 2018 proběhne 1. etapa opravy komunikace

 • revitalizace rybníka

 • pokračování v akci „milion“ zázemí hřiště – momentálně pozastaveno (finance přesunuty do opravy komunikace)

 • rekonstrukce zastávky MHD Žešov u hospody

 • osvětlení cesty p.č. 457 k.ú. Žešov

 • oplocení a osvětlení hřišť

 • zpevnění zeminy (např. štěrkem) v cestě na konci uličky p.č. 96/2 (při dešti teče bahno do uličky a kanálů, a tím se ucpávají) – splněno již koncem roku 2017

 • vykoupení pozemků vedle dálnice pod hřbitovem a poté zasázet stromy jako protihlukovou stěnu – udělat lesopark.

 1. Diskuze:

Osadní výbor žádá město Prostějov

Pokud jednotlivé odbory magistrátu města žádají osadní výbor o vyjádření k jednotlivým žádostem, bylo by více než vhodné, aby jednotlivé odbory zaslaly nazpět jejich stanoviska, př. rady města, zastupitelstva atd. Ve většině vyjádření nám nebyla doručena „zpětná vazba“, tudíž občanům nemůžeme sdělit, proč případně jejich žádost byla na městě zamítnuta, když osadním výborem byla doporučena.

V rámci diskuze byly vzneseny další požadavky:

 • z bezpečnostního hlediska zakreslit vodící případně i středové čáry na vozovce směrem od Žešova okolo místního hřbitova (pravotočivá zatáčka) přechod parcel č. 418/2 a 267/2 v k.ú. Žešov

 • žádáme otevření otázky na možnost zpomalení průjezdu obcí (v min. případě častější měření rychlosti) parcel č. 418/2 a 417/3

 • Dne 3.11.2017 byl odborem správy a údržby majetku města osloven osadní výbor o vyjádření žádosti pana D.H. (č.j. PVMU 140847/2017 50, SpZn. OSUMM 429/2017) o pronájem plochy 10 m2 na parkování. Po kladném stanovisku OV byla městem žádost zamítnuta (neznáme důvod). Mne osobně mrzí, že tato žádost byla zamítnuta, protože tento obyvatel Žešova je ochoten si platit nájem proto, aby měl kde parkovat své vozidlo a nemusel parkovat na trávě (pozemcích města), jako to dělají bez povolení někteří jiní ve stejné ulici.

 • nesvítí světlo u odbočky do bývalého družstva (viz bod.2 odst.I)

 1. Závěrem předseda osadního výboru poděkoval všem zúčastněním za jejich podněty a schůzi osadního výboru Žešov ukončil 30.1.2018 v 18:50 hodin.

Martin Vyplel

předseda osadního výboru Žešov