Zápis schůze osadního výboru Žešov

Datum konání: 5. 4. 2017

Zahájení: 17:00 hodin

Ukončení: 19:40 hodin

Počet členů výboru celkem: 9

Ostatní: 1

Přítomno celkem : 10

Martin Vyplel, Pavel Kytlica, Jan Kleiner, Aleš Letocha, Miroslav Kýr, Petr Odehnal, Petra Zelená, Marie Krásenská, František Koutný, Anna Koutný.

Program:

1) Přivítání a zahájení programu jednání

2) Využití klubovny v budově hasičské zbrojnice

3) Činnosti osadního výboru – žádosti osadního výboru od 1. 1. 2017

4) Diskose

5) Závěr

Průběh jednání k bodu programu:

1) Jednání v 17:00 hodin zahájel předseda osadního výboru Žešov pan Martin Vyplel. Přivítal přítomné a zdůvodnil svolání schůze. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno k programu dle pozvánky.

2) Projednávala se žádost pana Františka Koutného ohledně využití klubovny v budově hasičské zbrojnice, kterou podal na magistrát města Prostějov dne 13. 3. 2017. Pan František Koutný žádal, jestli by v klubovně (1.patro) bylo možno umístit kulečníkový stůl. Z důvodu platné nájemní smlouvy nebytových prostor této klubovny spolkem FC Žešov, oslovil předseda Osadního výboru jednatele sportovního klubu FC Žešov p. Bosáka o jeho písemné vyjádření, protože tuto klubovnu má FC Žešov v pronájmu od magistrátu města Prostějov.

Na základě poslaného vyjádření od FC Žešov a nájemní smlouvy se osadní výbor shodl (všichni členové bylo pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel), že nesouhlasí s žádostí pana Františka Koutného. Panu Františku Koutnému bylo místo klubovny byla nabídnuta možnost jiné místnosti a to ve stejné budově v přízemí, se kterou souhlasil. Proto předseda osadního výboru navrhl, že bude s magistrátem města Prostějov jednat o možném pronájmu této místnosti ve prospěch pana Františka Koutného. Na základě tohoto žádáme město o kladné vyřízení pronájmu místnosti v přízemí, protože daná místnost je nevyužitá, využívá se jen v období voleb. Pan Koutný souhlasí s tím, že po dobu voleb bude kulečník vystěhován mimo tuto místnost, aby bylo možno volby uskutečnit v dané místnosti. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude řešena mezi magistrátem města Prostějova a panem Františkem Koutným

3) Byla projednána žádost pana Aleše Koutného, bytem Žešov 99 s požadavkem na odprodej části pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Žešov o výměře cca 160m2 pro zřízení menší botanické zahrady bez úmyslu oplocení, kterou podal na magistrát města Prostějov dne 28. 2. 2017. K této žádosti osadní výbor hlasoval (všichni členové byli pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel) a souhlasí s odprodejem výše uvedeného pozemku za předpokladu, že nebude v budoucnu řešit možné spory s FCC Prostějov s.r.o. případně s obyvateli Žešova o zničení (posekání, pošlapání, …) tohoto pozemku, a že si možné tyto spory bude řešit p. Aleš Koutný sám.

Byla projednána žádost pana Petra Brücknera, který se obrátil se žádostí na město o zřízení vodovodní přípojky (5m) a kanalizační přípojky (3m) na pozemku statutárního města Prostějov p.č. 457 v k.ú. Žešov, kterou podal na magistrát města Prostějov dne 31. 3. 2017. K této žádosti osadní výbor hlasoval (všichni členové byli pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel) a souhlasí se zřízením těchto přípojek za předpokladu, že bude cesta uvedena do původního stavu.

Dále k činnosti osadního výboru od 1. 1. 2017 uvádí, že byly jednotlivé žádosti a vyjádření řešeny formou emailové pošty s členy osadního výboru a v průběhu roku byly již odeslány na magistrát města Prostějov.

Jednalo se o:

Žádost pana Romana Somra, bytem žešov 68, který se obrátil se žádostí na město o odprodej části pozemku p.č. 430/3 o výměře cca 175 m2 v k.ú. Žešov za účelem rozšíření zahrady na pozemku p.č. 152/2 v k.ú. Žešov, jehož je p. Roman Somr vlastníkem, kterou podal na magistrát města Prostějov dne 21. 3. 2017. K této žádosti osadní výbor hlasoval (všichni členové byli proti) a došel k závěru, že odprodejem části pozemku p.č. 430/3 v k.ú. Žešov by byl znemožněn přístup na pozemek p.č. 148/1 v k.ú. Žešov, tudíž nedoporučuje odprodej tohoto pozemku. V případě, že by souhlasil majitel pozemku p.č. 148/1 v k.ú. Žešov, tak osadní výbor tomuto odprodeji bránit nebude.

Žádost pana Martina Vyplela, bytem Žešov 140, který se obrátil se žádostí na město o výpůjčku pozemku p.č. 70 v k.ú. Žešov za účelem zemědělské a zahradní činnosti (např. výsadby nových ovocných dřevin) pouze k soukromým účelům, nikoliv k podnikatelské činnosti, kterou podal na magistrát města Prostějov dne 21. 2. 2017. K vyřešení této žádosti jsem pověřil p. Pavla Kytlicu z důvodu možnému střetu zájmu s výsledkem, že osadní výbor projednal tuto žádost a nemá proti této výpujčce žádné námitky.

Žádost paní Ing. Petry Danzerové, bytem Ivanovické nám. 9/22, která se obrátila se žádostí na město o souhlasu s umístěním a realizací stavby vjezdu z p.č. 478 (ostatní plocha komunikace) přes p.č. 482/3 (trvalý travnatý porost), p.č. 482/2 (vodní plocha-koryto) a p.č. 482/4 (trvalý travnatý porost) na pozemek p.č. 4, vše v k.ú. Žešov. K této žádosti osadní výbor hlasoval(všichni členové byli proti) a neshledává důvod proč by muselo dojít k realizaci stavby přes tyto pozemky, když je možno k tomuto pozemku se dostat po stávající komunikaci p.č. 478 přes stávající mostekna p.č. 425 odkud vede více než 3m šíře pozemku(pokračování p.č. 425) vše v k.ú. Žešov k danému pozemku. Pokud by tato šířka pozemku nestačila k příjezdu na daný pozemek, tak osadní výbor žádá o vyjádření dotčených orgánů včetně jejich doporučení možné realizace. V neposlední řadě nebylo osadnímu výboru známo, za jakým účelem žadatelka žádá realizaci stavby vjezdu, když dle náhledu do katastru nemovitostí ke dni 12. 1. 2017 neměla žádné vlastnické právo k tomuto pozemku ani dalším přilehlým.

Na návrh předsedy osadního výboru se bude výbor scházet minimálně jednou za 4 měsíce (v měsících duben, srpen, prosinec), kdy v případě nutnosti bude svolána mimořádná schůze. V ostatních případech bude veškerá korespondence a komunikace s městem přeposlána emailem všem členům osadního výboru k vyjádření, kdy lhůta na vyjádření bude max. 10 pracovních dní. V poslední řadě se osadní výbor dohodl, že veškeré žádosti a vyjádření budou umístěny na informační tabuli před hasičskou zbrojnicí v Žešově.

4) V rámci diskuze byly přijaty připomínky paní Anny Koutná. Paní Koutná žádá, aby v rámci projektové dokumentace na realizaci (opravu) hlavní cesty průjezdem Žešova byly zahrnuty i všechny odbočky (uličky) v Žešově. K tomuto názoru se přiklání i osadní výbor a požaduje do projektové dokumentace tuto připomínku zahrnout.

Dále osadní výbor požaduje kontrolu případně jejich opravu všech chodníků, výtluků a výmolů na cestě, které byly způsobeny zimní sezónou. Mimo jiné se jedná i o propadlý kanál na hlavní cestě průjezdem Žešova p.č. 423 v k.ú. Žešov za zastávkou Žešov-střed u odbočky do uličky( po pravé straně před autoservisem) a dále následně chodníky v havarijním stavu směrem k hřišti.

Po námitkách obyvatelů v dané lokalitě osadní výbor dále požaduje kontrolu osvětlení a to převážně v okruhu u pomníčku/malé hřistě p.č. 423 v k.ú. Žešov, kdy veřejné osvětlení funguje střídavě ( i po několika opravách to pořád není v pořádku- př.2 dny svítí a pak 2 dny nesvítí).

Na základě vyhotovené projektové dokumentace na osvětlení a oplocení hřiště v Žešově došlo k námitkám některých obyvatelů i členů fotbalového klubu, kterí měli možnost do této projektové dokumentace nahlédnout. Dle projektové dokumentace má být oplocení (okolo hlavní cesty) realizováno do výšky cca 6m, což hodnotí jako neestetické a zbytečně finančně prodražené. Oplocení bylo žádáno z bezpečnostních důvodů, aby děti nemohli vyběhnout za balónem na hlavní cestu, tudíž není potřebné stavět cca 6m oplocení. Proto tedy žádáme o opravu (změnu/dodatek) projektové dokumentace a oplocení realizovat do výšky cca 2m. Dále bychm požádali z bezpečnostních důvodů o výměnu sítí za fotbalovými brankami, které nejsou v rámci projektové dokumentace řešeny. Jelikož stávající sítě (stáří více jak 10 let) jsou ve špatném stavu, uvítali bychom výměnu těchto sítí za pevné, silné, tak aby nebylo je možno hned tak lehce roztrhnout či jinak poškodit a tím by byly schopny ochránit okolní rodinný dům.

5) Závěrem předseda osadního výboru poděkoval všem zúčastněným za jejich podněty a schůzi osadního výboru Žešov ukončil dne 5. 4. 2017 v 19:40 hodin.

Martin Vyplel

předseda osadního výboru Žešov