Jednotka sboru dobrovolných hasičů Prostějov
družstvo Žešov
 
 
 
Kontakt na velitele: Miloš BERKA
tel.: 774 819 127
 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějov zřídilo podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zastupitelstvo města zřizovací listinou jako organizační složku města. Jednotka je rozdělena na 1 četu ( Vrahovice) která sestává ze tří družstev a slouží v režimu JPO2 a čtyři samostatná družstva (Domamyslice, Čechovice, Krasice a Žešov)která slouží v režimu JPO 5. Podle vybavení jsou tyhle družstva předurčeny pro specifické úkoly. Družstvo Žešov je svým vybavením předurčeno zejména k likvidaci požárů ale je schopno zasáhnout při jakékoli události.
Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a podle plošného rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany Olomouckého kraje je družstvo  Žešova začleněno mezi základní složky integrovaného záchranného systému.
Základní úkoly JSDH města:
  • Provádí požární i jiné  zásahy podle příslušné dokumentace požární ochrany, nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků.
  • Provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
  • Při zdolávání požárů a provádění záchranných pracích spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany, Policí ČR, Zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému.
  • Plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva.
Své základní úkoly plní družstvo  Žešova především na území města Prostějov.
Mimo území města plní úkoly jen na základě povolání Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, nebo na příkaz primátora města Prostějov.
Družstvo  Žešova  tvoří 10 členů a skládá se z velitele družstva a devíti hasičů
má vyškoleno
-6 strojníků-řidičů z toho 1 podle směrnic pro JPO 1, 3 podle směrnic pro JPO 2, a 2 dle směrnic pro JPO 5
-5 hasičů má odbornost na obsluhu motorových řetězových a rozbrušovacích pil
-9 hasičů má oprávnění na NDT
-jeden jako technik
Při sestavování nebo doplňování jednotky novými členy, město spolupracuje s občanským sdružením Sboru dobrovolných hasičů Žešov. Za chod, provoz, odbornou připravenost jednotky odpovídá velitel JSDH , kterého po vyjádření Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje územní odbor Prostějov k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitel, jmenuje a odvolává primátor  města.